ទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកដើរយឺតមែនទេ? ៨ ចំនុចខាងក្រោមអាចជួយធ្វើអោយទូរស័ព្ទអ្នកដើរលឿនជាងមុន

ទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកដើរយឺតមែនទេ? ៨ ចំនុចខាងក្រោមអាចជួយធ្វើអោយទូរស័ព្ទអ្នកដើរលឿនជាងមុន

តើទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកដើរយឺតមែនទេ? មិនថាអ្នកទើបតែ ដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ថ្មី ឬអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហា ដោយទូរស័ព្ទលោកអ្នកដើរយឺតជាងមុន។ ខាងក្រោមនេះ ជាវិធីសាស្ត្រ ៨ ចំនុច ដែលជួយធ្វើអោយទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដើរលឿនជាងមុន។

ជំហានទី ១៖ ចូលទៅបិទ Reduce Motion ហើយនឹង Transparency

ទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកដើរយឺតមែនទេ? ៨ ចំនុចខាងក្រោមអាចជួយធ្វើអោយទូរស័ព្ទអ្នកដើរលឿនជាងមុន

ជំហានទី ២៖ ចូលទៅបិទ ការដោនឡូងដោយស្វ័យប្រវត្តិ​ Auto Update

ជំហានទី ៣៖ ចូលទៅបិទ Background App Refresh

ជំហានទី ៤៖ ចូលទៅបិទ​​​ Location Services

ជំហានទី ៥៖ ចូលទៅសំអាត Cache នៅក្នុងកម្មវិធី Safari

ជំហានទី ៦៖ ចូលទៅលុប អ្វីដែលអ្នកពុំត្រូវការចាំបាច់ ដូចជារូបថត កម្មវិធីផ្សេងៗ

ជំហានទី ៧៖ បិទទូរស័ព្ទលោកអ្នក រួចបើកមកវិញ

ជំហានទី ៨៖ ដំឡើងកម្មវិធី ដែលជួយធ្វើអោយទូរស័ព្ទលោកអ្នកដើរលឿន

ចូលដោនឡូងកម្មវិធី Power Clean

Facebook Comments