អាណិត បរវកញ្ញា ខ្លឹម ស្រីគាណាស់ ពេលកំពុងធ្វើបទសម្ភាសន៍ (មានវីឌីអូ)

អាណិត បវរកញ្ញា ខ្លឹម ស្រីគាណាស់ ពេលកំពុងធ្វើបទសម្ភាសន៍ (មានវីឌីអូ)

ជាយុវតីវ័យក្មេង ត្រឹមវ័យ ១៨ សិស្សថ្នាក់ទី ១១ នៃវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ប៊ុន រ៉ានី មានជីវភាពពុំសូវជាធូធារ ដែលមានឪម្តាយម្តាយជាអ្នកលក់ដូរ។​ នាងត្រូវហែលឆ្លងរឿងលំបាក ដើរមកដល់ពេលនេះក្លាយជាបវរកញ្ញា តំណាងជាតិ។ ស្រីគា ជាបេក្ខនារីបវរកញ្ញាកម្ពុជា ម្នាក់ដែលមានរូបសម្បត្តិ ស្អាតលំដាប់អន្តរជាតិ។ កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា Miss Grand កម្ពុជា

Read more