ព្រះព្រហ្ម

តើអាទិទេព “ព្រះព្រហ្ម” ជាអាទិទេពអ្វី?

អាទិទេពធំក្នុងក្របខណ្ឌត្រីម៌ូហិណ្ឌូគឺ ព្រះព្រហ្ម ព្រះសីវៈ និងព្រះវិស្ណុ ពីព្រោះជាអាទិទេពដែល មានឈ្មោះល្បីជាងគេក្នុងវប្បធ៌មខ្មែរ ក៏ដូចក្នុងវប្បធ៌មឥណ្ឌាដែរ។ ព្រះព្រហ្មជាអាទីទេពធំ មានមុខងារកសាងស្ថាបនាលោកប្រៀបដូចជាវិស្វករ ឬស្ថាបត្យករ មានរឿងខ្លះ ដំណាលថា ព្រហ័្មនបានបង្កើតព្រះព្រហ្មនេះ មុនគេបង្អស់ហើយព្រហ្មក៏ចាប់ផ្តើម សាងលោកបន្តមកទៀតគឺៈ បែងភាគទៅជាទេវៈផ្សេងៗដូចជា វិស្ណុ សីវៈ ច័ន្ទ អង្គារ ពុធ ព្រហស្បតិ៍ វាយុ…. មនុស្ស សត្វ

Read more