ទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកដើរយឺតមែនទេ? ៨ ចំនុចខាងក្រោមអាចជួយធ្វើអោយទូរស័ព្ទអ្នកដើរលឿនជាងមុន

ទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកដើរយឺតមែនទេ? ៨ ចំនុចខាងក្រោមអាចជួយធ្វើអោយទូរស័ព្ទអ្នកដើរលឿនជាងមុន

តើទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកដើរយឺតមែនទេ? មិនថាអ្នកទើបតែ ដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ថ្មី ឬអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហា ដោយទូរស័ព្ទលោកអ្នកដើរយឺតជាងមុន។ ខាងក្រោមនេះ ជាវិធីសាស្ត្រ ៨ ចំនុច ដែលជួយធ្វើអោយទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដើរលឿនជាងមុន។ ជំហានទី ១៖ ចូលទៅបិទ Reduce Motion ហើយនឹង Transparency ជំហានទី ២៖ ចូលទៅបិទ ការដោនឡូងដោយស្វ័យប្រវត្តិ​

Read more